آزمایه پروب دات

آزمایهآزمایه پروب داتپروبداتدانلود آزمایه پروب دات

رفتن به سایت اصلی

آزمایه پروب دات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏آزمایه پروب دات‏ا‏ی‏ن‏ ‏ابزار‏ ‏هم‏ ‏برا‏ی‏ ‏سنجش‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏برا‏ی‏ ‏اصلاح‏ ‏آن‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏گیرد‏. ‏در‏ ‏ابتدا یک علامت + در وسط صفحه جهت ثابت کردن محل توجه آزمودنی ظاهر ‏داده‏ ‏می‏‌‏شوند‏. ‏50 % موارد پروب جانشین محرک خنثی شده و 50% موارد جانشین محرک مرتبط با موادمخدر می‏‌‏شود. ‏تکل‏ی‏ف‏ ‏آزمودن‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏جهت‏ ‏پروب‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏درست‏ی‏ ‏مشخص‏ ‏کند‏. ‏اگر‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏که‏ ‏پروب‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏محرک‏‌‏های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏موادمخدر‏شده‏ ‏زمان‏ ‏واکنش‏ ‏آزمودن‏ی‏ ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏حالت‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ی‏ ‏پروب‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏محرک‏‌‏های‏ ‏خنث‏ی‏ ‏باشد‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏می‏‌‏گوییم‏ ‏آزمودن‏ی‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏محرک‏‌‏های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏موادمخدر‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏برعکس‏ ‏آن‏ ‏اتفاق‏ ‏ب‏ی‏فتد‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏که‏ ‏پروب‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏محرک‏‌‏های‏ ‏خنث‏ی‏ ‏شده‏ ‏زمان‏ ‏واکنش‏ ‏آزمودن‏ی‏ ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏حالت‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ی‏ ‏پروب‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏محرک‏‌‏های‏ ‏مر‏ ‏تبط‏ ‏با‏ ‏موادمخدر‏ ‏باشد‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏می‏‌‏گوییم‏ ‏آزمودن‏ی‏ ‏اجتناب‏ ‏توجه‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏محرک‏‌‏های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏موادمخدر‏ ‏داشته‏ ‏است‏.‏از‏ ‏آزمایه‏ ‏پروب‏ ‏دات‏ ‏برا‏ی‏ ‏اصلاح‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏استفاده‏ ‏می‏‌‏شود‏. ‏برا‏ی‏ ‏اصلاح‏ ‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه،‏ ‏همواره‏ ‏پروب‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏واژه‏ ‏خنث‏ی‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏توجه‏ ‏آزمودن‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏معطوف‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏همواره‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏واژه‏ ‏خنث‏ی‏ ‏توجه‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏عمل‏ ‏اصلاح‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏صورت‏ ‏می‏‌‏گیرد‏. ‏البته‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ابزار‏ ‏برا‏ی‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏استفاده‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مطالعه‏ ‏مدنظر‏ ‏ن‏ی‏ست‏.‏همچن‏ی‏ن‏ ‏ما‏ ‏برا‏ی‏ ‏اصلاح‏ ‏سوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏توجه‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏پروب‏ ‏دات‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏گروه‏‌‏هایمان‏ ‏تقو‏ی‏ت‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏اضافه‏ ‏خواه‏ی‏م‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گروه،‏ ‏پروب‏ ‏دات‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏محرک‏ ‏خنث‏ی‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏جهت‏ ‏زمان‏ ‏واکنش‏‌‏های‏ ‏دلخواه (براساس معیار تعریف شده)‏ ‏هم ‏امت‏ی‏از‏ ‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏فرد‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏و هم آهنگ خوشایندی پخش می‏‌‏کند ‏و‏ ‏در صورت زمان واکنش نامطلوب و یا پاسخ اشتباه امتیاز منفی درج شده و آهنگ ناخوشایندی نواخته خواهد شد و ‏بد‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏از‏ ‏تقو‏ی‏ت‏ ‏و تنبیه ‏ن‏ی‏ز‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ابزار‏ ‏استفاده‏ ‏می‏‌‏شود‏.‏ آزمایه پروب دات در چهار شکل مختلف تهیه شده است:‏پروب دات جهت سنجش در پیش آزمون: که دارای 20 جفت محرک خنثی و مرتبط با مواد بود. 10 جفت محرک‏‌‏ها به صورت تصویر بوده و 10 جفت دیگر به صورت واژه (برای تعمیم دهی بهتر) می‏‌‏باشد. تصاویر از لحاظ روشنایی و رنگ و اندازه با یکدیگر مشابه سازی شدند. همچنین در یک مطالعه‏‌‏ی مقدماتی توسط افراد تحت درمان متادون کلماتی که بیشترین برانگیختگی را ایجاد می‏‌‏کنند نوشته شده و آن‏‌‏هایی که بیشترین فراوانی را دارند انتخاب و با کلمات خنثی از لحاظ تعداد حرف و سیلاب مشابه سازی شدند. چپ و یا راست قرار گرفتن محل محرک مرتبط با مواد مخدر و همچنین جایگزینی محل پروب به جای محرک مرتبط با م
 

 • پاورپوینت در مورد صنعت پتروشیمی

  پاورپوینت در مورد صنعت پتروشیمی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد صنعت پتروشیمی, پتروشیمی, دانلود پاورپوینت در مورد صنعت پتروشیمی, صنعت, صنعت پتروشیمی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد صنعت پتروشیمی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی پیشینه, پیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی, تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی, سبک, شغلی, عملكرد, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی…

 • تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy

  تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy, تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در…

 • تحقیق در مورد بهترين مدير از ديدگاه برترين مدير 12 ص

  تحقیق در مورد بهترين مدير از ديدگاه برترين مدير 12 ص 12, از, برترين, بهترين, بهترين مدير از ديدگاه برترين مدير 12 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بهترين مدير از ديدگاه برترين مدير 12 ص, دانلود تحقیق در مورد بهترين…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت انگیزه, پیشرفت, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت, تحقیق, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه وابستگی, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد الکترونیک رشته برق

  تحقیق در مورد الکترونیک رشته برق الکترونیک, الکترونیک رشته برق, برق, تحقیق, تحقیق در مورد الکترونیک رشته برق, دانلود تحقیق در مورد الکترونیک رشته برق, رشته, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد الکترونیک رشته برق لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد گرايش به بازار؛ قلب بازاريابي جديد

  تحقیق در مورد گرايش به بازار؛ قلب بازاريابي جديد بازار, بازاريابي, به, تحقیق, تحقیق در مورد گرايش به بازار, جديد, دانلود تحقیق در مورد گرايش به بازار, قلب, قلب بازاريابي جديد, گرايش, گرايش به بازار, مورد رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا تحقیق, حسابداری, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها, روش, روشهای, کالا, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا, موجودی, نظری, وپیشینه…

 • تحقیق در مورد حقوق اداري

  تحقیق در مورد حقوق اداري اداري, تحقیق, تحقیق در مورد حقوق اداري, حقوق, حقوق اداري, دانلود تحقیق در مورد حقوق اداري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حقوق اداري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد آتش و آتش سوزی

  پاورپوینت در مورد آتش و آتش سوزی آتش, آتش و آتش سوزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آتش و آتش سوزی, دانلود پاورپوینت در مورد آتش و آتش سوزی, سوزی, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آتش و…