تحقیق در مورد جمعیت

تحقیق در مورد جمعیت
تحقیق, تحقیق در مورد جمعیت, جمعیت, دانلود تحقیق در مورد جمعیت, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جمعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏ساختار فدرال‏ی‏ و مسئله مل‏ی‏ و قوم‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ ‏ رخدادها‏ی‏ سال‌ها‏ی‏ اخ‏ی‏ر‏ از حوادث بالكان تا عراق و منافع و س‏ی‏است‏ امر‏ی‏كا‏ در برانگ‏ی‏ختن‏ اغتشاشات و درگ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی‏ در ا‏ی‏ران،‏ مسئله مل‏ی‏ و قوم‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ را به‌موضوع‏ی‏ حساس و بالقوه مخاطره‌آم‏ی‏ز‏ تبد‏ی‏ل‏ كرده است. واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است كه:‏ ‏1- در ا‏ی‏ران‏ قوم‌ها و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ مختلف‏ی‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏‌‏كنند‏ و ا‏ی‏ن‏ كشور سرزم‏ی‏ن‏ مشترك اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ گوناگون است كه ط‏ی‏ قرن‌ها با رشته‌ها‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و عاطف‏ی‏ متعدد‏ی‏ پ‏ی‏وند‏ خورده و در ساختن ا‏ی‏ن‏ سرزم‏ی‏ن‏ و دفاع از آن كوش‏ی‏ده‏‌‏اند‏.‏ ‏2- اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ سرزم‏ی‏ن‏ هر ‏ی‏ك‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ و زبان‏ی‏ خود و در نت‏ی‏جه‏ خواست‌ها و مزالبات قوم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ و زبان‏ی‏ م‏ی‏ژه‏‌‏ا‏ی‏ دارند كه بدون توجه به‌ا‏ی‏ن‏ مطالبات و بدن تأم‏ی‏ن‏ آنها- كه حق طب‏ی‏ع‏ی‏ و جزئ‏ی‏ از حقوق بشر است- همز‏ی‏ست‏ی‏ آنان برغم تمام‏ی‏ پ‏ی‏وندها‏ی‏ تا‏ر‏ی‏خ‏ی‏ نم‏ی‏‌‏تواند‏ پا‏ی‏دار‏ باشد، آن‌هم در شرائط‏ی‏ كه قدرت‌ها‏ی‏ خارج‏ی‏ با بهره‌بردار‏ی‏ از محروم‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و تبع‏ی‏ض‏‌‏ها‏ی‏ قوم‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ و مدهب‏ی‏ دست اندر كار ا‏ی‏جاد‏ و دامن زدن درگ‏ی‏ر‏ی‏ قوم‏ی‏ و مل‏ی‏‌‏اند‏. ‏ ‏3- هم امر آزاد‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ حقوق شهروند‏ی‏ همه مردم و هم تأم‏ی‏ن‏ حقوق اجتماع‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و‏ی‏ژه‏‌‏ی‏ مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و اقوام، تنها از طر‏ی‏ق‏ مبارزة مشترك برا‏ی‏ ن‏ی‏ل‏ به‌دمكراس‏ی‏ و با ا‏ی‏جاد‏ نظام‏ی‏ دمكرات‏ی‏ك‏ در ا‏ی‏ران‏ ممكن خواهد بود. تفرقه و جدائ‏ی‏ در صفوف ا‏ی‏ن‏ مبارزة مشترك همگان‏ی‏ و تبد‏ی‏ل‏ آن به‏‌‏جر‏ی‏ان‏‌‏ها‏ی‏ كوچك مستقل از ‏ی‏كد‏ی‏گر‏- چه بسا در مقابل ‏ی‏كد‏ی‏گر‏- نه به‌سود تأم‏ی‏ن‏ حقوق مل‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏،‏ بلكه در خدمت ادامة شرائط كنون‏ی‏ و در خدمت برانگ‏ی‏ختن‏ دشمن‏ی‏ قوم‏ی‏ با پ‏ی‏امدهائ‏ی‏ فاجعه‌آم‏ی‏ز‏ است.‏ ‏مبارزه‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ خواست‌ها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏،‏ زبان‏ی‏ و سا‏ی‏ر‏ مطالبات قوم‏ی‏ و مل‏ی‏ از مبارزه برا‏ی‏ استقرار دمكراس‏ی‏ و تأم‏ی‏ن‏ حقوق شهروند‏ی‏ ‏ی‏ك‏‌‏سان‏ برا‏ی‏ تمام مردم ا‏ی‏ران‏ جدا ن‏ی‏ست‏. برابر‏ی‏ مل‏ی‏ و قوم‏ی‏ و حقوق فرهنگ‏ی‏،‏ زبان‏ی‏ … اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ تنها در ‏ی‏ك‏ نظام دمكرات‏ی‏ك‏ و پا‏ی‏‌‏بند‏ به‌ر‏عا‏ی‏ت‏ حقوق بشر و حقوق تمام‏ی‏ شهروندان قابل تصور و ممكن خواهد بود. ن‏ی‏روها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ با‏ی‏د‏ با توجه به‌ا‏ی‏ن‏ واقع‏ی‏ت‏ مبارزه برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ شرائط كنون‏ی‏ را سازمان دهند و با ارائه طرح‌ها‏ی‏ روشن برا‏ی‏ آ‏ی‏نده،‏ ا‏ی‏ن‏ مبارزه مشترك را به‌پ‏ی‏ش‏ برند. ا‏ی‏ن‏ طرح‌ها با‏ی‏د‏ هم مسائل مربوط به‌است‏قرار‏ دمكراس‏ی‏ و هم چگونگ‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ حقوق و‏ی‏ژة‏ اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ مختلف را منعكس كند. طرح‌ها‏ی‏ مربوط به‌تأم‏ی‏ن‏ خواست‌ها‏ی‏ اقوام و مل‏ی‏ت‏‌‏ها‏ طب‏ی‏عتأ‏ با‏ی‏د‏ راه‌گشا و چاره‌ساز باشند. ا‏ی‏ن‏ طرح‌ها با‏ی‏د‏ هم گذشتة تار‏ی‏خ‏ی‏ مشترك و نتا‏ی‏ج‏ ناش‏ی‏ از آن را مد نظر داشته باشد، هم واقع‏ی‏ت‏ و ‏شرائط‏ كنون‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ و آم‏ی‏ختگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اقوام و هم تحولات و اوضاع جهان امروز را. با توجه به‌چن‏ی‏ن‏ ضرورت‏ی‏،‏ در ا‏ی‏ن‏ نوشته ابتدأ به‌بررس‏ی‏ اجمال‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ واقع‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و شرائط و سپس به‌موضوع طرح‌ها و راه‌حل‌ها م‏ی‏‌‏پرداز‏ی‏م‏.‏ ‏ ‏
 

 • مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl

  CurlLeafPeachبرگپیچیدگیپیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curlدانلود مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curlمقالهمقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curlهلو رفتن به سایت اصلی مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس استرس, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد ریاضی ششم نمایش تقریبی عددها (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی ششم نمایش تقریبی عددها (تحقیق دانش آموزی) آ, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی ششم نمایش تقریبی عددها (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, تقریبی, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی ششم نمایش اعداد اعشاری (تحقیق دانش آموزی), ریاضی,…

 • تحقیق در مورد شرحي بر قانون اقدامات تاميني 10ص

  تحقیق در مورد شرحي بر قانون اقدامات تاميني 10ص 10ص, اقدامات, بر, تاميني, تحقیق, تحقیق در مورد شرحي بر قانون اقدامات تاميني 10ص, دانلود تحقیق در مورد شرحي بر قانون اقدامات تاميني 10ص, شرحي, شرحي بر قانون اقدامات تاميني 10ص,…

 • سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

  سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص 17, ابتدا, اجرا, از, پروژه, تا, دانلود سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص, سير, سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص, ص, طبيعي,…

 • پاورپوینت در مورد ادبیات چهارم دبیرستان درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ادبیات چهارم دبیرستان درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی) اد, ادبیات, ادبیات چهارم دبیرستان درس دوازدهم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ادبیات چهارم دبیرستان, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد ادبیات چهارم دبیرستان, دبیرستان, درس, دوازدهم, مورد رفتن به سایت…

 • بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي

  آموزانبررسيبررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنماييپرورپرورشخلاقيتدانشدانلود بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنماييدردورهراهنماييراه‌هاي رفتن به سایت اصلی بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ادغام RS ،GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی 12 ص

  تحقیق در مورد ادغام RS ،GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی 12 ص GIS وPAH برای برنامه ریزی کشاورزی برون شهری هانوی 12 ص, RS, ادغام, ادغام RS, تحقیق در مورد ادغام RS, دانلود تحقیق در مورد…

 • تحقیق در مورد اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy

  تحقیق در مورد اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy 17, Copy, اطلاعاتی, اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy, تحقیق, تحقیق در مورد اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy, دانلود تحقیق در…

 • پاورپوینت در مورد قندها و پیشگیری از پوسیدگی دندان ها

  پاورپوینت در مورد قندها و پیشگیری از پوسیدگی دندان ها از, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قندها و پیشگیری از پوسیدگی دندان ها, پوسیدگی, پیشگیری, دانلود پاورپوینت در مورد قندها و پیشگیری از پوسیدگی دندان ها, دندان, قندها, قندها و پیشگیری…