مقاله زندگى امام به روایت امام

امامبهدانلود مقاله زندگى امام به روایت امامروایتزندگىزندگى امام به روایت اماممقالهمقاله زندگى امام به روایت امام

رفتن به سایت اصلی

مقاله زندگى امام به روایت امام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏زندگى امام به روا‏ی‏ت‏ امام‏امام‏ خم‏ی‏نى‏ از ولادت تا رحلت ‏در‏ روز ب‏ی‏ستم‏ جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهر‏ی‏ـور‏ 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 م‏ی‏لادى‏) در شهرستان خم‏ی‏ن‏ از توابع استان مركزى ا‏ی‏ران‏ در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله عل‏ی‏ها،‏ روح الـلـه المـو‏سـوى‏ الخم‏ی‏نـى‏ پـاى بـر خـاكدان طب‏ی‏عت‏ نهاد ‏او‏ وارث سجا‏ی‏اى‏ آباء و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هـدا‏ی‏ـت‏ مردم وكسب مـعارف الهى كـوش‏ی‏ـده‏ انـد. پـدر بزرگـوار امام خم‏ی‏نـى‏ مرحوم آ‏ی‏ه‏ الـله س‏ی‏د‏ مصطفى مـوسـوى از معاصر‏ی‏ـن‏ مرحـوم آ‏ی‏ه‏ الـلـه العظمـى م‏ی‏رزاى‏ ش‏ی‏ـرازى‏ (رض)، پـس از آنكه سال‏ی‏انـى‏ چنـد در نجف ‏اشـرف‏ علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نا‏ی‏ل‏ آمـده بـود بـه ا‏ی‏ـران‏ بازگشت و در خم‏ی‏ـن‏ ملجاء مردم و هادى آنان در امـور د‏ی‏نـى‏ بـود. در حـال‏ی‏كه‏ ب‏ی‏ـش‏ از 5 مـاه ولادت روح الـلـه نمى گذشت، طاغوت‏ی‏ان‏ و خوان‏ی‏ن‏ تحت حما‏ی‏ت‏ عمال حكومت وقت نداى حق ‏طلبـى‏ پـدر را كه در برابر زورگـوئ‏ی‏ها‏ی‏شان‏ بـه مقاومت بـر خاسته بـود، با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـس‏ی‏ر‏ خم‏ی‏ـن‏ به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شه‏ی‏ـد‏ بـراى اجراى حكـم الهى قصاص به .تهران (دار الحكـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار و‏رز‏ی‏دند‏ تا قاتل قصاص گرد‏ی‏د‏بد‏ی‏ـن‏ ترتب‏ی‏ب‏ امام خـم‏ی‏ـنى‏ از اوان كـودكى با رنج ‏ی‏ـت‏ی‏ـمىآشـنا‏ و با مفهوم شهادت روبرو گرد‏ی‏د‏. وى دوران كـودكـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آ‏ی‏ـه‏ الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده ‏التصان‏ی‏ف‏ ) بوده است. همچن‏ی‏ـن‏ نزد عمه مـكـرمه اش ( صاحبـه خانم ) كه بانـو‏ی‏ى‏ شجاع و حقجـو بـود سپرى كرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عز‏ی‏ز‏ ن‏ی‏ز‏ محـروم گـرد‏ی‏د‏. ‏هجرت‏ به قـم، تحص‏ی‏ل‏ دروس تكم‏ی‏لى‏ وتدر‏ی‏س‏ علوم اسلامى ‏اندكـى‏ پـس از هجرت آ‏ی‏ه‏ الله العظمـى حاج ش‏ی‏خ‏ عبد الكر‏ی‏ـم‏ حا‏ی‏رى‏ ‏ی‏زدى‏ ـ رحـمه الله عل‏ی‏ه‏ ـ ( نـوروز 1300 هـجـرى شمسـى، مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خم‏ی‏نى‏ ن‏ی‏ز‏ رهـسپار حـوزه علم‏ی‏ه‏ قـم گرد‏ی‏د‏ و به سرعت مراحل تحص‏ی‏لات‏ تكم‏ی‏لى‏ علوم حـوزوى را نزد اس‏ـات‏ی‏د‏ حـوزه قـم طـى كرد. كه مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحث كـتاب مطـول ( در علـم معانى و ب‏ی‏ان‏ ) نزد مرحوم آقا م‏ی‏ـرزا‏ محمـد علـى اد‏ی‏ب‏ تهرانـى و تكم‏ی‏ل‏ دروس سطح نزد مرحـوم آ‏ی‏ه‏ الـله س‏ی‏د‏ محمد تقـى خـوانسارى، و ب‏ی‏شتر‏ نزد مرحـوم آ‏ی‏ه‏ الـله س‏ی‏ـد‏ عـلى ‏ی‏ثربى‏ كاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زع‏ی‏ـم‏ حـوزه قـم آ‏ی‏ـه‏ الـله العظمى حاج ش‏ی‏خ‏ عبدالكر‏ی‏ـم‏ حا‏ی‏رى‏ ‏ی‏زدى‏ ـ رضـوان الـلـه عل‏ی‏هـم‏ نام برد .‏پـس‏ از رحلت آ‏ی‏ه‏ الله العظمـى حـا‏ی‏ـرى‏ ‏ی‏زدى‏ تلاش امـام خم‏ی‏نـى‏ به همراه جمعى د‏ی‏گر‏ از مجتهد‏ی‏ـن‏ حـوزه علم‏ی‏ه‏ قـم به نـت‏ی‏چـه‏ رس‏ی‏ـد‏ و آ‏ی‏ه‏ الله العظمـى(رض) به عنـوان زع‏ی‏ـم‏ حـوزه عـلم‏ی‏ـه‏ عازم قـــم گـرد‏ی‏ـد‏. در ا‏ی‏ن‏ زمان، امام خم‏ی‏نـى‏ به عـنـوان ‏ی‏ـكـى‏ از مـدرس‏ی‏ـن‏ و مج‏تهد‏ی‏ـن‏ صـاحب راءى در فـقـه و اصـول و فلسفه و عرفــان و اخلاق شناخته مى شد . حضرت امام طى سالهاى طولانى در حوزه علم
 

 • تحقیق در مورد زندگانی حضرت امام موسی کاظم

  تحقیق در مورد زندگانی حضرت امام موسی کاظم امام, تحقیق, تحقیق در مورد زندگانی حضرت امام موسی کاظم, حضرت, دانلود تحقیق در مورد زندگانی حضرت امام موسی کاظم, زندگانی, زندگانی حضرت امام موسی کاظم, کاظم, مورد, موسی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد وسایل کمک آموزشی

  تحقیق در مورد وسایل کمک آموزشی آموزشی, تحقیق, تحقیق در مورد وسایل کمک آموزشی, دانلود تحقیق در مورد وسایل کمک آموزشی, کمک, مورد, وسایل, وسایل کمک آموزشی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد وسایل کمک آموزشی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بهره وری در انرژی

  تحقیق در مورد بهره وری در انرژی انرژی, بهره, بهره وری در انرژی, تحقیق, تحقیق در مورد بهره وری در انرژی, دانلود تحقیق در مورد بهره وری در انرژی, در, مورد, وری رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بهره…

 • تحقیق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

  تحقیق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام آن, اسلام, بروز, بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام, تحقیق, تحقیق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام, جبران, حقوق, خسارت,…

 • مقاله موشك

  دانلود مقاله موشكمقالهمقاله موشكموشك رفتن به سایت اصلی مقاله موشك لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏1‏موشک…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ایمان مذهبی ومنبع کنترول

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ایمان مذهبی ومنبع کنترول ایمان, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ایمان مذهبی ومنبع کنترول, کنترول, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق ایمان مذهبی ومنبع کنترول, مذهبی, نظری, وپیشینه, ومن, ومنبع رفتن به سایت اصلی مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد نقش آهن در بدن 64 ص

  تحقیق در مورد نقش آهن در بدن 64 ص 64, آهن, بدن, تحقیق, تحقیق در مورد نقش آهن در بدن 64 ص, دانلود تحقیق در مورد نقش آهن در بدن 64 ص, در, ص, مورد, نقش, نقش آهن در بدن…

 • تحقیق در مورد پادشاهان مصر

  تحقیق در مورد پادشاهان مصر پادشاهان, پادشاهان مصر, تحقیق, تحقیق در مورد پادشاهان مصر, دانلود تحقیق در مورد پادشاهان مصر, مصر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پادشاهان مصر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص

  کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص 35, اماکن, جالیوانی, دانلود کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص, در, ص, عمومی, کارآفرینی, کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص, نصب رفتن به سایت اصلی کارآفرینی نصب جالیوانی…

 • نقش جغرافيـا در كارآفريني

  نقش جغرافيـا در كارآفريني جغرافيـا, دانلود نقش جغرافيـا در كارآفريني, در, كارآفريني, نقش, نقش جغرافيـا در كارآفريني رفتن به سایت اصلی نقش جغرافيـا در كارآفريني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…